Informacje 

 

Witamy w Portalu Obsługi Lokatorów

    Informacje prezentowane na tych stronach pobierane są bezpośrednio z programu obsługującego rozrachunki z lokatorami Spółdzielni. Jest to więc odzwierciedlenie danych, którymi dysponujemy w zakresie ewidencji lokatorów, naliczeń opłat za użytkowanie lokalu, rozliczeń księgowych, odczytów i rozliczeń mediów.

***

Osoby posiadające tytuł prawny do mieszkania/własciciele mieszkań - mogą otrzymać hasło startowe i login do portalu "E-lokator" w siedzibie Spółdzielni - kancelaria, pokój nr 3 przy ul. Karczówkowskiej 3 w Kielcach. Po odbiór hasła i loginu należy zgłosić się osobiście z dowodem osobistym.

***

Dostęp do danych uzyskuje się przez kliknięcie `zaloguj' i wprowadzeniu loginu i hasła startowego.

                                             

      Program wymusza zmianę hasła na docelowe, po wprowadzeniu którego użytkownik jest jedynym uprawnionym do oglądania swoich danych.

Dostęp do formularzy zawierających dane po wybraniu odpowiedniej zakładki wyświetlanej po lewej stronie strony. Są to:

  • Dane osobowe – zawiera podstawowe dane użytkownika, w tym przydziały we wszystkich lokalach w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "ARMATURY" w Kielcach.

  • Opłaty za używanie lokalu – po wybraniu roku i miesiąca otrzymujemy dane dotyczące składników za używanie lokalu w danym okresie,

  • Księgowość - po wybraniu roku i konta otrzymujemy informację ogólną o stanie kont, a po kliknięciu na „szczegóły” o wszystkich dokumentach z tego okresu,

  • Media odczyty - po wybraniu roku i medium otrzymujemy informację ogólną o wszystkich dokumentach odczytów z tego okresu,

 

Po kliknięciu na przycisk „Wyślij” dane zostaną odświeżone dla wybranych parametrów. Powrót do poprzednich okien po kliknięciu wstecznej strzałki w lewym górnym rogu lub zakładki z lewej strony okna. W celu wyjścia z portalu naciskamy napis „Wyloguj” w prawym górnym rogu portalu.

W przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika należy ponownie zgłosić się do kancelarii Spółdzielni (pokój nr 3) celem nadania nowych parametrów wejściowych.